coockies

Политика за поверителност

Social Media | Google Ads | Creative

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 

Тази политика за поверителност е разработена от “Маркетинг Импрешън” ЕООД, със седалище и адрес на управление град Варна, вписано в Търговския регистър на Република България с ЕИК 207338309, e-mail contact@marketing-impression.online

 

Когато споделяте лични данни с нас, ние ги обработваме съгласно тази политика. Прочетете внимателно информацията и ако имате някакви въпроси или нужда от информация за своите лични данни, свържете се с нас email: contact@marketing-impression.online.

Настоящата политика дефинира начините за събиране, обработване и защита на личните данни на клиентите, доставчиците, контрагентите, кандидатстващите за работа в “Маркетинг Импрешън” ЕООД (наричано за краткост „Дружеството“) и други лица, предоставящи личните си данни в нашата организация. Това включва лични данни, които се събират чрез нашата уебстраница (www.marketing-impression.online), по телефона, лично, по електронна поща, чрез свързани социални медии, чрез изпращане и получаване на данни от корпоративни клиенти, доставчици, контрагенти и партньори на Дружеството и чрез техническите устройства, използвани при предоставяне на нашите услуги. Тази политика разяснява също Вашите права относно личните Ви данни и как можете да упражнявате тези права.

 

Настоящата политика за поверителност влиза в сила от 01.01.2023 г. и има за цел да ви информира за следното:

– Какви лични данни събираме от вас;
– Защо събираме и обработваме вашите лични данни и на какво основание;
– Срок, за който се съхраняват личните данни;
– Вашите правата по отношение предоставените ни лични данни;
– Разкриване на информацията пред трети страни;
– Мерки за защита;

 

“Маркетинг Импрешън” ЕООД, поема отговорността за опазване неприкосновеността на личните данни в случаите, в които потребителите предоставят лична информация.

Политиката урежда начина на защита на личните данни на клиентите, като събира и обработва лични данни на физически лицата до толкова, до колкото са необходими за предоставянето на продукти и услуги, и ги съхранява отговорно и законосъобразно.

Личните данни се събират, обработват и съхраняват от “Маркетинг Импрешън” ЕООД, при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби, включително Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679).

 

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Лични данни е всяка информация или данни, които могат пряко или непряко да идентифицират физическото лице. Пример за непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пример за пряко идентифициране е уникален идентификатор като ЕГН, име, презиме и фамилия, клиентски код и др.

 

Какви категории лични данни за Вас можем да получим и обработваме?​

– име, презиме и фамилия;
– имейл;
– телефонен номер;
– ЕГН и адрес за издаване на фактура, когато решите да ни ги предоставите;
– банкова сметка, когато извършите плащане по банков път;
– IP адрес и всички други данни, които потребителят доброволно въвежда, както и „бисквитки“ (cookies), съгласно нашата Политика за бисквитки (cookies).

 

Използваме също така личните Ви данни, за да управляваме и подобряваме своя уеб сайт и услуги; за да персонализираме Вашето преживяване и да отговорим на индивидуалните ви нужди, както и за да се свързваме с Вас. Може да Ви изпращаме определени задължителни служебни съобщения, като например напомняния, допълнителна информация за закупената от вас услуга и др.

 

Лични данни, обработвани за целите на подобряване на клиентското обслужване и за реклама:

За целите на директен маркетинг (в случай, че сте ни предоставили съгласие), Дружеството използва Ваши данни за контакт, за да Ви информира за услуги, предлагани от Дружеството и да Ви предостави информация за кампании. В случай че не желаете да се свързваме с Вас с тази цел, можете да се откажете по всяко време.

 

Лични данни на лица, които не са клиенти на Дружеството

В определени случаи “Маркетинг Импрешън” ЕООД обработва лични данни на физически лица, които не са клиенти на Дружеството, например:

– когато лицето кандидатства за работа, събираме лични данни: имена; дата на раждане; снимка; данни за образователния и професионалния опит; автобиография и мотивационни писма; данни, посочени от кандидатстващия в автобиографията и други;
– когато лицето е наето по трудови отношения с “Маркетинг Импрешън” ЕООД събираме и обработваме всички данни, необходими за сключване и изпълнение на договорите, поддържането на трудови досиета, изплащане на възнаграждения, упражняване на правата по трудовото правоотношение, упражняване на правата при временна неработоспособност и трайно намалена работоспособност, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, прилагайки законодателството, както и други данни, съгласно Политиката за защита на личните данни на служителите на “Маркетинг Импрешън” ЕООД

 

При обработката на Вашите лични данни “Маркетинг Импрешън” ЕООД, спазва следните принципи, залегнати в Член 5 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и Съвета, от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), а именно:

– законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
– ограничение до целите на обработване;
– съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
– точност и актуалност на данните;
– ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
– цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

“Маркетинг Импрешън” ЕООД, не събира и не обработва лични данни, които:

– разкриват етнически произход;
– разкриват расова принадлежност;
– разкриват политически, религиозни или философски убеждения или членство в различни организации;
– разкриват генетични и биометрични данни;
– разкриват данни за сексуален живот или сексуална ориентация.

 

“Маркетинг Импрешън” ЕООД, събира личните данни от лицата, за които се отнасят и не извършва автоматизирано вземане на решения за лични данни.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА “БИСКВИТКИ”

 

При посещение на сайт на Дружеството ние събираме адреса на Вашия интернет протокол (IP – използва се за свързване на Вашето устройство с интернет); информация за вход, тип и версия на браузъра, настройка на часови зони, видове и версии на браузъра; информация за използваната операционна система и платформа; информация за Вашето посещение, включително URL, които преминават към, през и от нашия сайт.

Нашите интернет страници, посочени по-горе, използват „бисквитки“ и социални приставки, за да функционират по-добре и ефективно. При посещение на сайта те събират ограничен набор от информация автоматично.

“Бисквитките” са малки файлове, съхранявани върху твърдия диск на компютъра на клиентя, които проследяват, записват и съхраняват информация за действията на клиентя при използването на сайта ни www.marketing-impression.online. Четенето на „бисквитките“ ни позволява да проектираме нашата уеб страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването й.
Където е приложимо, този уеб сайт прилага система за контрол на “бисквитките”, която позволява на потребителя при неговото първо посещение на сайта да разреши или откаже използването на “бисквитки” на своя компютър/ устройство. Това е в съответствие с последните изисквания към уеб сайтовете да получават изричното съгласие на потребителите преди да оставят или четат файлове, подобни на “бисквитки” в компютъра / устройството на потребителя.

На потребителите се препоръчва, ако желаят да откажат използването и съхранението на “бисквитки” от този уеб сайт върху твърдия диск на своите компютри, да предприемат съответните стъпки в настройките за сигурност на своя интернет браузър, за да блокират всички “бисквитки” от този уеб сайт и от неговите външни обслужващи доставчици. Повече информация, за това как функционират „бисквитките“ ще намерите тук: http://www.allaboutcookies.org/cookies/what-information-in-cookie.html
Този уеб сайт използва проследяващ софтуер за наблюдение на своите посетители, за получаване на информация относно начина на използването му. Софтуерът е осигурен от Google Analytics, който използва “бисквитки” за проследяване на потреблението на посетителите. Софтуерът записва “бисквитка” върху твърдия диск на компютъра ви, за да може да проследи и наблюдава вашата активност и потребление на уеб сайта, но не записва, съхранява или събира лични данни. За повече информация, прочетете Декларацията за поверителност на Google. http://www.google.com/privacy.html

Други “бисквитки” могат да бъдат съхранявани на твърдия диск на вашия компютър от външни доставчици, когато уеб сайтът използва програми за препоръки, спонсорирани връзки или реклами (например Facebook, Google и др). Такива “бисквитки” се използват за проследяване на препоръката и/ или поведението на потребителите, посетили уебсайта и обичайно изтичат след 30 дни, макар че някои могат бъдат съхранени и за повече време. Лична информация не се записва, съхранява или събира.
Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на „бисквитe”.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

 

Обработката на лични данни от Дружеството винаги е свързана с услуга или е поискана от субекта на данните към настоящия момент, или в предходен момент. Събираме и обработваме вашите лични данни със следните цели:

– За да Ви предложим / предоставим някоя от нашите услуги;
– За сключване на договор за предоставяне на услуга;
– За да подготвим платежни документи;
– За контакт с Вас;
– За да Ви идентифицираме;
– За целите на маркетинга и рекламата;
– За да управляваме и подобряваме своя уеб сайт и услуги; за да персонализираме Вашето преживяване и да отговорим на индивидуалните ви нужди;
– Ако сте дали съгласие, че желаете, за да Ви изпращаме безплатно нашия бюлетин. Винаги можете да промените тази настройка от Вашия профил или да се отпишете от самия бюлетин;


В зависимост от целта, за която се използват данните, правните основания да обработваме Ваши лични данни, може да са едно или няколко от изброените:

– за подготовка и изпълнение на договор за услуга, сключен между “Маркетинг Импрешън” ЕООД и Вас: за да Ви предоставим заявената услуга на Вас или на друг потребител на сайта или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор (например създаване на профил, заявка за абонамент, изпращане на бюлетин);
– за предоставяне, управление, изпълнение и фактуриране на заявени от клиента услуги;
– при задължително обработване на данни по силата на законово задължение, включително задължения за сътрудничене с и предаване на данни на държавни органи и институции;
– за защита на наш легитимен интерес, който може да бъде: да осигурим правилното функциониране на сайта, подобряване на нашите услуги (в частност нашите бизнес интереси да можем да разберем по-добре Вашите нужди и очаквания и следователно, да подобрим своите услуги); да рекламираме нашите услуги; за защита на нашите права и законни интереси при събиране на вземания, произтичащи от договорни споразумения, сключени от и между нас и субекти на данни, регресни искове, застрахователни претенции и др.;
– за обработка на жалби, оплаквания, препоръки и друга комуникация с клиенти
– съгласие:

Ако ни предоставите Вашето съгласие, ние обработваме Вашите данни за маркетингови цели – да Ви изпращаме информация за нашите услуги и кампании.

Можете да отмените съгласието за маркетингови цели, което сте ни предоставили по всяко време, като се свържете с нас на посочените по-горе контакти. Ако Вашето съгласие бъде оттеглено, няма да използваме данните Ви за посочените цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието, преди то да бъде оттеглено.

Ако желаете да се отпишете от нашия бюлетин, то винаги можете да промените настройката за получаване във Вашия профил или да натиснете линка за отписване от самия бюлетин.

 

СРОК, ЗА КОЙТО СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

“Маркетинг Импрешън” ЕООД, съхранява Вашите лични данни само доколкото това се налага, за да отговорим на Вашите нужди, за целите, за които ги съхраняваме или съгласно нашите законови и договорни задължения:

– за целите на договора: за срока на договора и/ или за спазване на законовите изисквания;
– за рекламни и маркетингови цели: до оттегляне на съгласието;
– за счетоводни цели: съгласно сроковете, указани в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
– за статистически цели: само след тяхната анонимизация.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.

Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги изтриваме от своята система или ги правим анонимни, така че Вие вече не може да бъдете идентифицирани по тях.

 

ВАШИТЕ ПРАВА

 

“Маркетинг Импрешън” ЕООД, уважава правото Ви на лична неприкосновеност. Съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент 2016/679) субектът на личните данни има следните права:

– право на достъп до личните данни, които се обратват;
– право на коригиране на неточни данни;
– право да оттеглите съгласието си;
– право на изтриване на данните (при определени условия, посочени в чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016 /679) – това не включва данни, които сме длъжни да пазим за административни, правни или охранителни цели;
– право на ограничаване на обратването (при определени условия, посочени в чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016 /679);
– право на преносимост на данните от един администратор към друг;
– право да подадете жалба до надзорния орган (Комисията за защита на личните данни) за незаконосъобразно обработване на лични данни. В случай, че сметнете, че нарушаваме вашите права може да се свържете с нас на contact@marketing-impression.online, за да проверим случая.

 

РАЗКРИВАНЕ ПРЕД ТРЕТИ СТРАНИ

 

Ние не продаваме, търгуваме или по друг начин трансферираме Вашата лична идентификационна информация към външни страни. Това не включва доверени трети страни, които ни помагат в оперирането на нашия уеб сайт или ръководят нашия бизнес, или когато това е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас, при условие, че страните са съгласни да пазят тази информация в пълна конфиденциалност. Когато споделяме лични данни с други организации, ние изискваме от тях да съхраняват данните като предприемат максимално високи мерки за организационна и техническа безопасност, както и да не използват личните ви данни за собствени маркетингови цели. Споделяме само минималните лични данни, които позволяват на нашите доставчици и партньори да Ви предоставяме услугите ни.

За изпълнение на договорни и/или пред-договорни отношения с Вас, както и за предоставяне на желаните от вас услуги, е възможно “Маркетинг Импрешън” ЕООД, да предаде част или всички Ваши лични данни на следните лица:​

– Дружества, предоставящи куриерски / пощенски услуги;
– Компаниии, предоставящи ИТ и хостинг услуги, свързани с уеб страницата и поддържане на нашите бази данни;
– Публични институции, включително такива, осъществяващи надзорни функции;
– Банки и финансови институции в страната и в чужбина при осъществяване на парични транзакции;
– Застрахователни и презастрахователни дружества;
– Адвокати, одитори, нотариуси, съдилища, прокуратура, полиция, следствие;
– Контрагенти и / или доверени доставчици на “Маркетинг Импрешън” ЕООД за изпълнение на задълженията ни, които са пряко и непосредствено обвързани с изпълнение на сключения договор за услуга, рекламни, маркетингови, дигитални и социални медийни агенции, които да ни съдействат за организиране на рекламни и маркетингови кампании, за анализиране на тяхната ефективност и управление на Вашите контакти и въпроси; социални мрежи, уеб аналитик и търсачки, използване на инструменти за прецизиране на съдържание, генерирано от потребители.

Когато защитаваме правата и легитимните си интереси и ако използваме услугите на външни консултанти, адвокати, одитори, и др., им разкриваме онзи обем от лични данни, който е необходим, за да ни съдействат и предоставят услугите, за които сме ги наели.

 

Всяко предаване се извършва при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни.

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:
– По искане на физическото лице, предоставило данните, обект на защитата на лични данни;
– По искане на компетентни органи, съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички горепосочени случаи, лицата, на които предоставяме Вашите лични данни, са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните данни.

Също така работим с внимателно подбрани доставчици, които изпълняват определени функции от наше име, например: компании, които ни помагат с ИТ услугите – поддържат компютрите, уебсайтовете, и-мейл домейни, сървърите ни, системи за издаване на фактури; компании за маркетинг и рекламна кампания; компании за обработка на плащания.

Ние вярваме, че е необходимо да се споделя информация в случаите, в които трябва да се извърши разследване, да се предотврати или да се вземат мерки срещу незаконни действия, при предполагаеми опити за измама, ситуации, включващи потенциална заплаха за физическата безопасност на което и да е лице, при нарушаване на нашите условия за ползване или в случаите, когато информацията е изискуема от закона.

 

МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Извършваме трансфер на Ваши лични данни извън Европейското икономическо пространство при реализиране на някоя от следните възможности: разрешение от Комисия за защита на личните данни; изрично предоставено съгласие от ваша страна; стандартни договорни клаузи и изпълнение на услуги; страни с признато адекватно ниво на защита на данните.

 

ВЪНШНИ ВРЪЗКИ

 

Макар че уеб сайтът включва само качествени, сигурни и уместни външни връзки, потребителите се предупреждават да внимават преди да отворят която и да е външна връзка към интернет сайт, съдържаща се на сайта. (Външните връзки са текст/ банер/ снимки под формата на връзки към други уеб сайтове, например https://facebook.com).

Тези сайтове на трети страни имат отделни и независими правила за поверителност. Притежателите на този уеб сайт не могат да гарантират или удостоверяват съдържанието на уеб сайтовете от външните връзки, въпреки всички техни усилия. Затова, потребителите се уведомяват, че отварят външните връзки на свой собствен риск и уеб сайтът и неговите притежатели не носят отговорност за щети или последици от посещението на публикувани външни връзки.

 

ПЛАТФОРМИ НА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

 

Отговорност за комуникации и действия, предприемани чрез външни платформи на социални мрежи, в които участват този уеб сайт и неговите притежатели, са предмет на условията и реда, както и на политиките за поверителност на всяка съответна платформа.
На потребителите се препоръчва да използват социалните мрежи разумно и да комуникират/ да работят с тях с необходимото внимание и предпазливост по отношение на собствената си поверителност на личните данни. Този уеб сайт или неговите притежатели никога не биха поискали лична или чувствителна информация чрез социална мрежа и препоръчваме на потребителите, които желаят да съобщят свои чувствителни данни, да се свързват чрез първични канали за комуникация, като телефон или имейл.

Този уеб сайт може да използва бутони за социално споделяне, които спомагат за споделянето на интернет съдържание директно от интернет страници към въпросната платформа на социална мрежа. Потребителите се уведомяват, че използват всеки такъв бутон за споделяне по свое собствено усмотрение и платформата на социалната мрежа може да проследи и съхрани вашето искане за споделяне на интернет страница съответно чрез вашия акаунт в социалната мрежа.

 

ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

 

Ние винаги правим най-доброто, за да защитим Вашите лични данни и след като ги получим прилагаме строги процедури и мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп. Ние имплементираме различни защитни мерки, за да бъде вашата лична информация защитена. Използваме методи за криптиране да защитим важна потребителска информация, пренасяна онлайн. За осъществяването на сигурна криптирана връзка между уеб браузърите на потребителите на сайта и нашите сървъри е инсталиран SSL (Secure Sockets Layer) сертификат. SSL е протокол, разработен от Netscape, който служи за пренасяне на лични данни и документи през интернет. Данните се криптират с частен ключ, след което се предават по SSL връзка. “Маркетинг Импрешън” ЕООД също защитава вашата информация и офлайн. Вашата лична информация се намира зад защитени мрежи и е достъпна само за ограничен брой лица, които имат специални права за достъп до такива системи и са длъжни да пазят поверителността на информацията. Компютрите/ сървърите, използвани за съхраняване на лична идентификационна информация се държат в защитена среда.

 

 

 

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост) и промени в законодателството.

 

Отговорно лице по защита на личните данни:

Име: Маргарита Цвяткова
Имейл: contact@marketing-impression.online.

 

 

Дата на последната актуализация – 01.01.2023 г.